JAPANESE

button

button
Comme des garçons No.24
Rei Kawakubo
button
Comme des garçons No.2
Rei Kawakubo
button
Tofu
Tokujin Yoshioka
button
Saturno
Kazuo Motozawa
button
Trimesh
Shohei Mihara
button
Trimesh(Long)
Shohei Mihara
button
Domani
Masayuki Kurokawa
button
Domani (Clear)
Masayuki Kurokawa
button
Domani (Small)
Masayuki Kurokawa
button
Domani (Big)
Masayuki Kurokawa
button
Ieri
Masayuki Kurokawa
button
Balum
Jo Nagahara
button
Tsuki
Masanori Umeda
button
Umeda stand
Masanori Umeda
button
Be Andon
Masanori Umeda
button
Wakita clock
Shohei Mihara
button
Atera wall clock
Takashi Kato
button
Sessa clock 01
Takashi Kato
button
Sessa clock 02
Takashi Kato
button
Sessa wall clock
Takashi Kato
button
Collectors Collection clock 01
Takashi Kato
button
Collectors Collection clock 01
Takashi Kato
button
Collectors Collection table lamp
 
button
Potato
Shunsuke Kawasaki
button
Table for inscription
Teruaki Ohashi
button
Flat Table
Jo Nagasaka
button
Gemini
Masanori Umeda
button
Aluminum Stationary (Prototype)
Masanori Umeda
button
 
 
button